O společnosti

||O společnosti
O společnosti2023-07-18T10:12:48+00:00

Společnost ULIMEX

Společnost Ulimex vznikla v roce 1991 a od počátku se orientuje dvěma hlavními směry.

Komplexní služby pro bytový a nebytový fond obsahují fakturační měření tepla, vody, regulace tepla, rozdělení nákladů tepla, TV, SV v uživatelských a provozních jednotkách dle platné legislativy, výstavba a rekonstrukce produktovodů TV, SV, UT, rozvodů kanalizace, plynu a elektro.

Druhým směrem společnosti je průmyslová regulace, která se zabývá montážní a servisní činností v oboru měření a regulace technologických procesů, realizací, výstavbou a rekonstrukcí výměníkových stanic a provozování zdrojů tepla.

Společnost Ulimex, spol. s r.o. v roce 2014 změnila sídlo společnosti a přestěhovala se do nového areálu.

Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Organizační schéma společnosti

Projekty z evropských fondů

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005054, Operační program Zaměstnanost, Výzva 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Doba zahájení projektu: 01. 03. 2017

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firmy ULIMEX, spol. s r.o. se sídlem v Ústí nad Labem. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.

Investiční priorita:
Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám.

Specifický cíl:
Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Účastníci/ce projektu:
osoby nad 55 let
zaměstnanci/kyně

Realizátor projektu:
Název: ULIMEX, spol. s r .o.
IČ: 14864878
Ulice: Za Válcovnou 1050/1
Město: Ústí nad Labem
PSČ: 40001
Kontaktní osoba

Kontakt:
Lukáš Vítek, lukas.vitek@ulimex.cz, tel.: +420604233629

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00932

Částka: 3 484 111,90 Kč

Doba realizace projektu: 1. květen 2013 až 30. duben 2015

Popis projektu:
Z interní analýzy vzdělávacího systému zaměstnanců firmy byly definovány znalostní nedostatky zaměstnanců, které snižují výrobní efektivnost a komplexní fungování firmy, čímž je celkově ohrožena konkurenceschopnost firmy na trhu a její další rozvoj. Šetření proběhlo prostřednictvím dotazníků napříč celou firmou. Zásadní nedostatky byly definovány v ovládání inter. ekonom. softwarového programu, v ovládání IT, orientaci v legislativních novelizacích a v celkově nízké znalostní úrovni zaměstnanců. Struktura škol. aktivit byla vymezena na základě požadavků VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, kteří stanovili možnosti rozvoje zaměstnanců na základě prac. náplní, produktivity práce a výrob. efektivnosti. INTERNÍCH LEKTORŮ, kteří vyhodnotili dosavadní úspěšnost realizace škol. aktivit (př. při výuce IT byly zjištěny nedostatky se základ. softwar. programy atd). Pro přesné analyzování vzděláv. potřeb proběhlo v rámci analýzy dotazníkové šetření, mezi ZAMĚSTNANCI, napříč celou firmou. Touto metodou bylo eliminováno riziko nezájmu o školicí aktivity. V rámci projektu bude realizováno 7 KA zaměřených na vzdělávání a 1 KA pro implementaci principů RP do inter. dokumentů firmy. Vzdělávání je komplexně zaměřeno na všechny zaměstnance firmy (dělníci, THP, manažeři) a obsahově nabízí zejména zvyšování odborné kvalifikace (softwar. školení; finanční managem.;odborné školení v projektování, energetice, svařování, legislativě; odborné kvalifikace vyplývající ze zákona),vycházející z ročních plánů školení a provedeného průzkumu vzdělávacích potřeb ve firmě. Pro realizaci projektu byl stanoven odborný a kvalifikovaný projekt. tým, jehož osoby mají zkušenosti s koordinováním vzděláv. aktivit, motivováním zaměstnanců a s vedením projektů.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců, čímž docílíme zvýšení konkurenceschopnosti firmy, lepší pozice na trhu a posílení udržitelnosti pracovních míst pro zaměstnance. Ti budou schopni flexibilně reagovat na případnou změnu zaměření práce nebo pracovní pozice.

Naplňování cílů:
– prohlubováním odborného vzdělání a dovedností zaměstnanců v oblasti energetiky, svařování, projektování, finanč. managementu, IT..
– zvyšováním klíčových dovedností zaměstnanců (AJ, NJ, základy IT)
– zvyšováním kvalifikací zaměstnanců vyplývající ze zákona
– implementací principů RP do interních směrnic firmy pro realizaci prorodinné/rovné politikyve firemní kultuře.

Cíle projektu jsou plně v souladu s cíli výzvy-vzdělávání významně přispěje k navýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti.
Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců vedoucí k upevnění pozice firmy na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zvyšování vzdělanostní úrovně a motivace zaměstnanců firmy k dalšímu vzdělávání.

Cílové skupiny:
Cílová skupina zaměstnanců zahrnuje osoby ohrožené na trhu práce (do 25 let a osoby nad 50 let), kteří budou proškoleni zejména v odborných kurzech a pro komplexnost získají i vzdělávání obecného charakteru.

Účastníci/ce projektu:
osoby nad 50 let
osoby do 25 let
zaměstnanci/kyně

Region:
Ústecký kraj

Realizátor projektu
Název: ULIMEX, spol. s r .o.
IČ: 14864878
Ulice: Masarykova 209
Město: Ústí nad Labem
PSČ: 40001

Kontaktní osoba:
Lukáš Vítek

Kontakt:
lukas.vitek@ulimex.cz, tel.: +420604233629

Název projektu: Fotovoltaická elektrárna 29,7 kW – Ulimex

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011611


Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj 

Podstatou projektu je snížení energetické náročnosti podnikatelského objektu firmy ULIMEX, spol. s r.o. Předmětem projektu je pořízení fotovoltaické elektrárny přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Hlavním cílem projektu

Hlavním cílem projektu je pořízení fotovoltaické elektrárny.

Fotogalerie – sídlo společnosti