Zpracování osobních údajů

|Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů2019-09-03T15:32:36+00:00

Zpracování osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Do působnosti GDPR spadá veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob na území EU/EHP, a to bez ohledu na formu, účel, cíl, právní titul, formu zpracování anebo postavení osoby, která za zpracování osobních údajů odpovídá.

Abychom předešli případným pochybnostem o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme a jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu, předkládáme Vám následující odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy.

ULIMEX zpracovává a shromažďuje tyto osobní údaje: identifikační údaje (jméno, příjmení, výjimečně rodné číslo, datum narození), kontaktní údaje (telefon, email), lokační údaje, náměry bytových měřidel, náklady uživatelů spojené s bydlením.

ULIMEX zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu, tj. po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a po povinnou archivační dobu, tj. 10 let po zániku posledního smluvního vztahu.

ULIMEX zpracovává údaje, které získává přímo od Vás v souvislosti s poskytovanými službami, dále od správců nemovitostí, z dostupných veřejných rejstříků a databází.

ULIMEX

zpracovává osobní údaje zejména bez souhlasu klientů, a to pro splnění povinností, které ukládají právní předpisy, za účelem poskytnutí plnění z uzavřených smluv, za účelem zpracování a rozúčtování spotřeby vody a tepla, za účelem evidence náměru spotřeby vody a tepla v jednotlivých bytech.

Tyto osobní údaje tedy zpracovává ULIMEX na základě tohoto právního základu:

  • pro splnění zákonných povinností
  • pro splnění smluvních povinností
  • pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů
  • pouze pokud je to nezbytné, tak na základě Vámi uděleného, kdykoli odvolatelného souhlasu

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, která zajišťuje maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před ztrátou nebo zničením, jakož i jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Všechna opatření ULIMEX pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje.

V souladu s platnou a účinnou legislativou máte např. právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě, že je pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas a Vy se rozhodnete ho neudělit, může se stát, že nebudeme moci provést úkony nezbytné pro řádné poskytnutí služeb.